Blue Flower

Kwota dofinansowania: 51 626,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Cel projektu grantowego: Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne poprzez zakup strojów, instrumentów dla podmiotów działających na obszarze LGD.

Cel Ogólny 1: Rozwój obszaru i społeczności LGD „Perła Jury”.

Cel szczegółowy1.3: Aktywizacja środowiska społeczności lokalnych, a także integracji i ekonomii społecznej.

Przedsięwzięcie 1.3.1: Pobudzanie i stymulowanie inicjatyw społecznych.

Liczba zrealizowanych zadań w ramach projektu grantowego- 4 zadania

Zadania o charakterze inwestycyjnym, mające na celu wspieranie działań realizowanych przez podmioty działające na terenie LGD, nie posiadające w zakresie  swojej działalności kultywowania tradycji, w tym zadania inwestycyjne związane z zakupem strojów, instrumentów dla lokalnych podmiotów.