Blue Flower

 

Kwota dofinansowania: 246 554,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Cel projektu grantowego: Przebudowa, doposażenie, adaptacja pomieszczeń/obiektów pełniących funkcje kulturalną w celu zwiększenia dostępności dla mieszkańców obszaru LGD.

Cel Ogólny 1: Rozwój obszaru i społeczności LGD „Perła Jury”.

Cel szczegółowy1.1: Zwiększenie wykorzystania zasobów naturalnych, kulturowych i społecznych także poprzez rewitalizację zasobów materialnych i/lub dostępności do usług zdrowotnych, socjalnych oraz komunalnych.

Przedsięwzięcie 1.1.2: Inwestycje w infrastrukturę pełniącą funkcje kulturalną.

Liczba zrealizowanych zadań w ramach projektu grantowego- 9 zadań

Zadania o charakterze inwestycyjnym, mające na celu wspieranie działań realizowanych przez podmioty działające na terenie LGD, nie posiadające w zakresie  swojej działalności kultywowania tradycji