Blue Flower

Kwota dofinansowania: 134 395,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Cel projektu grantowego: Wydarzenia kultywujące lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów realizowane przez podmioty działające na obszarze LGD „Perła Jury”.

Cel Ogólny 3: Kultywowanie dziedzictwa lokalnego.

Cel szczegółowy 3.1: Zachowanie tradycji i produktów lokalnych oraz tożsamości społeczności lokalnych.

Przedsięwzięcie 3.1.1: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Liczba zrealizowanych zadań w ramach projektu grantowego- 21 zadań

Zadania o charakterze nie inwestycyjnym, mające na celu wspieranie działań realizowanych przez podmioty działające na terenie LGD, posiadające w zakresie  swojej działalności kultywowania tradycji.