Blue Flower

Kwota dofinansowania: 54 666,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Cel projektu grantowego: Działania informacyjno- promocyjne realizowane przez podmioty działające na obszarze LGD :”Perła Jury” poprzez zakup różnego rodzaju materiałów pomocnych w promocji obszaru.

Cel Ogólny 1: Rozwój obszaru i społeczności LGD „Perła Jury”.

Cel szczegółowy1.2: Intensyfikacja działań informacyjno- promocyjnych.

Przedsięwzięcie 1.2.1: Działalność promocyjno- informacyjna.

Liczba zrealizowanych zadań w ramach projektu grantowego- 10 zadań

Zadania o charakterze nie inwestycyjnym, mające na celu wspieranie działań realizowanych przez podmioty działające na terenie LGD, nie posiadające w zakresie  swojej działalności kultywowania tradycji