Blue Flower

Kwota dofinansowania: 253 081,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Cel projektu grantowego:  Przebudowa, doposażenie, adaptacja obiektów/pomieszczeń pełniących funkcje kulturalną w celu zwiększenia ich dostępności dla mieszkanców obszaru LGD Perła Jury

Cel Ogólny 1:Rozwój obszaru i społeczności LGD „Perła Jury”

Cel szczegółowy 1.1: Zwiększenie wykorzystania zasobów naturalnych, kulturowych i społecznych także poprzez rewitalizację zasobów materialnych i /lub dostępności do usług zdrowotnych, socjalnych oraz komunalnych

Przedsięwzięcie  1.1.2: Inwestycje w infrastrukturę pełniącą funkcję kulturalną Liczba wskaźników do zrealizowania w ramach projektu grantowego-

Liczba zrealizowanych zadań w ramach projektu grantowego- 12 zadań

Zadania o charakterze inwestycyjnym, mające na celu wspieranie działań realizowanych przez podmioty działające na terenie LGD. Zadania nie mogą służyć indywidualnej promocji produktów i usług lokalnych.